Nieuws:

Nu in MSM 247 TEST: Lineas 186 295 van ROCO | Minitrix 186 252 Lineas | PIKO NS 1138 | De CFL 'Wegmann'-rijtuigen van Pullman/ESU | Vergelijkende test silowagens Uacns van NME en PIKO

Hoofdmenu

Faller containerkraan

Gestart door Metpetergaathetbeter, 12 maart 2024, 16:59:23 PM

Metpetergaathetbeter


MoVi

Dat is wel heel toevallig.
Al een tijdje ben ik (in opdracht) bezig met het modelleren van een containerkraan.
Model APM.

Op de afgelopen beurs in St Niklaas had ik een model van een container kraan bij me.
Grijper en loopkat werkten ervan.
Het zakken etc is nu onderwerp van onderzoek en modellering (...)

Maar wat al eerder was afgesproken was het samenstellen van de Faller containerkraanbrug.
De doos met de plastike onderdelen en de aandrijfzet zijn mij op de voornoemde beurs overhandigd.

Naar aanleiding van dit topic zal ik de bouw ervan gaan opnemen in dit forum.

Eerst belichten van wat er in de doos zit dan de handleiding etc...

Groet
Ronald Visser
Ronald Visser

MoVi

De link naar de container kraan deed mij bedenken er een bouwtopic van de maken voor dit forum.
Helemaal omdat ik voor een opdrachtgever vanuit de buurt van Antwerpen bezig ben met het modelleren van een APM containerkraan.
Het is de bedoeling om op termijn een hal in te richten waarin het container transport een grote rol gaat spelen.
Op schaal dan wel is waar.  Schepen van wel 1,5 a 3 meter zullen ingezet worden, en die zullen ook be- en ontladen moeten worden.

Dit project komt mooi uit:
1  Zelf was ik bezig met een module bak waarin containers en kranen een rol gaan spelen;
2  Ik heb al een paar jaar een werkende grijper;
3  In het blad Rail Hobby was door Bert van Ekeren ooit een artikel geschreven over het elektrificeren van de containergrijper voor de Faller containerbrug. Dat was fout afgelopen doordat een weerstand te heet werd en er een behoorlijke brand was ontstaan. Samen hebben we een nieuwe wijze uitgedokterd en gerealiseerd met decoders en ledjes die de positie van de grijper tonen.
Maar Bert heeft dit alles niet meer kunnen meemaken. De grijper heb ik nu thuis om alleen een volgend artikel voor Rail Hobby in elkaar te knutselen.

Op de afgelopen beurs in st Niklaas had ik een prototype van een kraan bij me en getoond. Er is me ook een bouwpakket van de Faller kraan overhandigd tezamen met de aanvullende elektronica doos.
Maak maar even.

De dozen worden hierna getoond. Zijn voldoende stevig om de inhoud te beschermen.
In de hoofddoos met de plastic onderdelen is een behoorlijk dikke bouwhandleiding opgenomen, met het doel de gehele kraan te kunnen bouwen. De kleinere doos omvat alle aanvullende onderdelen zoals de motortjes printplaten etc. Hierin vond ik een nog 10 maal dikkere handleiding.
Op basis van de dunnere bouwbeschrijving blijkt dat je de brug moet voorzien, meelopend met het bouwproces, van de elektronica. Achter af aanbrengen is niet mogelijk. Het dikke boekwerk wordt dan dus de basis voor de bouw.

Wordt vervolgd.
Ronald Visser


Google:

Le lien vers la grue à conteneurs m'a fait penser à créer un sujet construction pour ce forum.
Surtout parce que je travaille sur la modélisation d'une grue à conteneurs APM pour un client près d'Anvers.
L'intention est de créer à terme un hall dans lequel le transport de conteneurs jouera un rôle majeur. À grande échelle, c'est vrai. Des navires allant jusqu'à 1,5 à 3 mètres seront déployés, et ils devront également être chargés et déchargés.

Ce projet ressort bien :
1 Je travaillais sur une boîte modulaire dans laquelle les conteneurs et les grues joueraient un rôle ;
2 J'ai une benne qui fonctionne depuis quelques années maintenant ;
3 Le magazine Rail Hobby a publié un article de Bert van Ekeren sur l'électrification de la benne à conteneurs pour le pont à conteneurs Faller. Cela s'est mal terminé car une résistance est devenue trop chaude et un incendie majeur s'est déclaré. Ensemble, nous avons conçu et mis en œuvre une nouvelle méthode avec des décodeurs et des LED qui indiquent la position de la pince. Mais Bert n'était plus capable de vivre tout cela. J'ai maintenant la pince à la maison juste pour rédiger le prochain article pour Rail Hobby.

Lors du dernier salon de St Niklaas, j'avais avec moi un prototype de grue et je l'ai montré. J'ai également reçu un kit de construction de la grue Faller ainsi que le boîtier électronique supplémentaire.
Faites-le.

Les photos sont présentées ensuite. Sont suffisamment robustes pour protéger le contenu. La boîte principale contenant les pièces en plastique contient un manuel de construction assez épais, destiné à construire la grue entière. La plus petite boîte contient toutes les pièces supplémentaires telles que les circuits imprimés du moteur, etc. J'y ai trouvé un manuel encore 10 fois plus épais.
Sur la base de la description de la construction plus fine, il apparaît que vous devez fournir le pont en fonction du processus de construction de l'électronique. Une application rétrospective n'est pas possible. Le livre épais devient alors la base de la construction.

À suivre.Ronald Visser

Metpetergaathetbeter

Op basis van de dunnere bouwbeschrijving blijkt dat je de brug moet voorzien, meelopend met het bouwproces, van de elektronica. Achter af aanbrengen is niet mogelijk. Het dikke boekwerk wordt dan dus de basis voor de bouw.

Dat had Faller al bij de lancering van deze bouwdoos verteld dat het niet mogelijk was ze achteraf nog motorisch te maken ....Ik dacht dat ze statisch het eerst uitkwam !  ;)

MoVi

Dank voor de reactie

Het is ook meer een waarschuwing voor anderen die meelezen...

Net zoals dat bij het testen en inregelen van de kraan staat dat je de container niet moet neerzetten.
Daar kom ik tzt wel op terug.

https://www.youtube.com/watch?v=l2c1JNHd3CQ&t=68s

Ronald Visser
Ronald Visser

Metpetergaathetbeter

Citaat van: Metpetergaathetbeter op 30 april 2024, 14:09:30 PM....Ik dacht dat ze statisch het eerst uitkwam !  ;)
vandaar die dunne en hele dikke bouwomschrijving

MoVi

#6
Het eerste wat de handleiding aanbeveelt is het doornemen van het boekwerk en je vertrouwd maken met de inhoud. Controleer ook op de volledigheid.
Hmm, hoe doe ik dat?  Ik kan de doos met plastiek geheel leegmaken en dan gaan tellen of zoiets?

Benodigd voor montage:   
plastic-lijm, lasercut-lijm, seconden-lijm, zijkniptang en een knutselmes.

Op blad 2 worden de nummers van de 2 dozen aangegeven en dat er dus uit beide de onderdelen gehaald moeten worden.
Dan volgt een tabel met wat er aan zakjes in elke doos zit/moet zitten.
Is daar aangegeven wat er in zit?  Voor zakje T1 worden wat onderdelen genoemd, maar bij zakje T8 staat niets.

Overslaan, dan maar en tijdens de bouw maar zien.

Op blad 3 volgt een mooie foto kijkend op de bovenzijde van de kraan.
Aangegeven is dat de brug op diverse plaatsen ingekort kan worden.
Zichtbaar zijn codes als 1/7 en 1/9K met rode streepjes erbij.
Wat is dat nu weer? Uitleg? Zullen wel de betreffende onderdelen zijn te vinden als gietstuk onderdeel.

Dan een verhandeling over het maken van de ondergrond en de rails.
Mijn ervaring is dat je dat beter aan het eind kan doen (als de wielen aangebracht zijn en de kraan in principe gereed is).
Maatverschil treedt heel snel op.

Vervolgens worden pcb-tjes waargenomen met Ledjes waarvan de draadjes anders om gesoldeerd dienen te worden ivm de bedrijfsspanning.
Blijken bij Faller te verkrijgen te zijn (zitten niet in de doos). Tekst:  2 x art 180653 , verlichting niet bijgevoegd, en dan F  10 x   ?? 
Zijn er dan 20 stuks nodig of ???? En ook optioneel : knip de pcb af....   

Ik ga voor eigen ledjes. Wij Nederlanders zijn zunig hè. 
Draadjes solderen is geen probleem kan ik ze afstemmen op de locatie en aansluitpunt.
Hmm, geen elektrisch schema, wel zo hier en daar een foto met draadjes en een tweetal print platen aan het eind van het boek met wat tekens erbij.

Extra aan te schaffen:
     10 stuks  LED (eventueel Faller 180653) totaal 200 mA;
     Stroomdraad tbv verlengen led stroomtoevoer (eventueel Faller 163784)
     2   stuks lithium-polymeer accu 600 mAh (eventueel Faller 180713) .
     1   stuks oplader voor accu`s (volladen vooraf)

Aanvullende gereedschap
     soldeerbout
     knijpers.
Van een 100 stukjes puzzel zijn we gestegen naar een 500 stukjes puzzel. 😊

De bouw begint op bladzijde 6.
Een snel uitgewerkt provisorisch schema voor het rijden van de kraan  volgt hierna.

Wordt vervolgd.

La première chose que recommande le manuel est de lire le livre et de se familiariser avec son contenu. Vérifiez également l'exhaustivité.
Hum, comment je fais ça ? Je peux vider complètement la boîte en plastique et ensuite commencer à compter ou quelque chose comme ça ?

Nécessaire pour l'assemblage :
de la colle plastique, de la colle découpée au laser, de la super colle, des pinces coupantes et un cutter.

En page 2 les numéros des 2 cases sont indiqués et que les pièces doivent donc être prélevées dans les deux.
Suit ensuite un tableau indiquant quels sacs sont/doivent être dans chaque boîte. Est-ce que cela indique ce qu'il y a dedans ?
Certaines pièces sont mentionnées pour le sac T1, mais rien n'est mentionné pour le sac T8.

Sautez-le alors et voyez pendant la construction.

À la page 3, vous trouverez une belle photo du haut de la grue. Il a été indiqué que le pont pouvait être raccourci à divers endroits.
Des codes tels que 1/7 et 1/9K avec des lignes rouges sont visibles. Qu'est-ce que c'est? Explication?
Les pièces en question peuvent être trouvées sous forme de pièce moulée.

Puis un traité sur la réalisation de la surface et des rails.
D'après mon expérience, il est préférable de le faire à la fin (lorsque les roues ont été installées et que la grue est pratiquement prête). La différence de taille se produit très rapidement.

On observe alors des PCB avec des LED dont les fils doivent être soudés différemment en raison de la tension de fonctionnement.
Semble être disponible chez Faller (pas dans la boîte).
Texte : 2 x art 180653, éclairage non inclus, puis F 10 x ?? Faut-il 20 pièces ou ????
Et aussi en option : couper le PCB....

Je choisis mes propres LED. Nous, les Néerlandais, sommes économes, n'est-ce pas ?
Les fils à souder ne posent aucun problème, je peux les adapter à l'emplacement et au point de connexion.

Hmm, pas de schéma électrique, mais ici et là une photo avec des fils et deux circuits imprimés en fin de livre avec quelques signes.

Nous sommes passés d'un puzzle de 100 pièces à un puzzle de 500 pièces. 😊

Supplément à l'achat :
     10 morceaux de LED (éventuellement Faller 180653) totalisent 200 mA ;
     Rallonger le cordon d'alimentation de l'alimentation LED (éventuellement Faller 163784)
     2 batteries lithium-polymère 600 mAh (éventuellement Faller 180713).
     1 chargeur pour batteries (entièrement chargé à l'avance)

Outils supplémentaires
     fer à souder
     tenailles.

Je fait rapidement un programme prévisionnel détaillé de conduite de la grue.

La construction commence à la page 6.
Ronald Visser

MoVi

Bladzijde 6 begint met stap G.
Onderdeel 1/1F uit te werken in 4 fout waarbij openingen dicht gemaakt gaan worden met schijfjes.
Idem bij stap H voor onderdeel 1/1P (aantal...?) terwijl bij stap I een plaatje aangebracht dient te worden.
Er worden verbindingsstukken aangegeven(1/2), er verschijnt ergens een A , er worden rode cirkels getoond.
Dan bij L, 2 ledjes te veranderen wat draad lengte betreft en er staat een F bij.
Volgende figuur M toont 3 x F en 2x een L etc.....

Figuren liegen niet, maar ik had hier toch wel wat meer beschrijving verwacht van het hoe en waarom.
Ik ben echter wel in de gelegenheid het te snappen en wat verder door te denken.
Mede omdat ik veel ontwerp en de gedachten gang van de ontwerper daarom wel kan volgen.

Goed.
Ik heb alle onderdelen van het karkas uit de doos gehaald.
De betreffende onderdelen bevrijd uit hun omgevende harnas en ze op de grond in volgorde gelegd zoals ik denk dat het allemaal zou moeten.
Ik moet toegeven dat het geheel heel ingenieus is ontworpen.
Veel dezelfde onderdelen zoals de verbindingstukken en dubbele zijkanten om er een zeer sterk model van te maken.

Waarom heb ik de stukken zo neergelegd?
Dit om het te kunnen vergelijken met het getekende schema hiervoor.

En dan kom ik gelijk bij de titel van dit topic.
Ik ga, nu alles nog open ligt, de bedrading toch niet aan de buitenzijde van de constructie aanbrengen en vastplakken?
Juist nu is er de gelegenheid om de bedrading binnen de kokers te gaan wegwerken.

En dat ga ik dus doen.

Wordt vervolgt

La page 6 commence par l'étape G.
Partie 1/1F à compléter en 4 erreurs où les ouvertures seront fermées par des disques.
Il en est de même pour l'étape H pour la pièce 1/1P (numéro...?) alors qu'une plaque doit être fixée à l'étape I.
Les connecteurs sont indiqués (1/2), un A apparaît quelque part, des cercles rouges sont affichés.
Puis en L, changez 2 LED en terme de longueur de fil et il y a un F à côté.
La figure suivante M montre 3 x F et 2 x an L etc...

Les chiffres ne mentent pas, mais je m'attendais à une description un peu plus détaillée du comment et du pourquoi.
Cependant, j'ai l'occasion de le comprendre et de réfléchir un peu plus loin.
En partie parce que je conçois beaucoup et que je peux donc suivre les pensées du designer.

Bien.
J'ai retiré toutes les parties de la carcasse de la boîte.
J'ai libéré les pièces en question de leur armure environnante et je les ai placées au sol dans l'ordre car je pense qu'elles devraient toutes être faites. Je dois admettre que l'ensemble est très ingénieusement conçu.
La plupart des mêmes pièces telles que les connecteurs et les doubles côtés en font un modèle très solide.

Pourquoi ai-je disposé les pièces comme ça ? Il s'agit de pouvoir le comparer avec le schéma dessiné ci-dessus.

Et puis j'arrive directement au titre de ce sujet.
Maintenant que tout est encore ouvert, je ne vais pas installer et scotcher le câblage à l'extérieur de la construction?
 
Il est actuellement possible de dissimuler le câblage dans les conduits.
Et c'est ce que je vais faire.

À suivre
Hier zouden toch nog wel een paar draadjes bijin kunnen passen?
Wellicht ook een flatcable?

Ronald Visser

MoViEn zo gaat het gebeuren.

De rode lijnen zijn de beide led aansluitingen.
De blauwe lijn stelt de flatcable voor van de aandrijving en het "oog"

Het oog kijkt naar het streepjes patroon dat aangebracht is/moet worden naast en tussen de rails.
Zodra er een langdurig wit vlak wordt gezien stopt het rijden automatisch.

Eens kijken wat er inwendig van de onderdelen weggehaald moet worden om de draden te kunnen leggen.
De sterkte mag er niet onder lijden.

Et ainsi cela arrivera.

Les lignes rouges sont les deux connexions LED.
La ligne bleue représente le câble plat du variateur et « l'œil »

L'œil regarde le motif rayé appliqué à côté et entre les rails.
Dès qu'une longue zone blanche apparaît, la conduite s'arrête automatiquement.

Voyons ce qu'il faut retirer de l'intérieur des pièces pour pouvoir poser les fils.
La force ne devrait pas souffrir
Ronald Visser

Stieven76

Serieus werkje. Benieuwd wat het gaat worden als ze af is.

MoVi

Er is iets met de duimpjes gebeurd in de vorige post.

IK vind het leuk hoor.
Duimpje naar beneden is niet geldig....... :-\

Ronald Visser
(edit: ik kon het aanpassen....)
Ronald Visser

doomslu

Ronald, als je op 't duimpje omhoog klikt dan wil dat zeggen 'ik vind dit leuk'.
Als je dat gedaan hebt dan zul jij (en enkel jij) een duimpje naar beneden zien om die 'ik vind dit leuk' weer ongedaan te maken.
Dus, er was niks mis met de duimpjes...  :D
luc    * MODEL RAILROADING IS FUN *

MoVi

OK probleem uit de wereld.
Denk ik dat ik niet leuk op een wel leuk bericht had gereageerd.

Wordt vervolgd   ;)
Ronald Visser

MoVi

Vandaag heb ik op de NAMAC beurs in Houten gestaan.
Altijd druk bezocht en leuk.

Dus niet effectief aan de kraan kunnen werken, maar wel tussendoor wat schetsjes kunnen maken over verschillende oplossingen.
Eerst maar eens kijken of ze werken voordat ik ze hier aantoon.

De flat-cables moeten volgens de beschrijving (op de poten en liggers) nogal wat knikken maken. Draadbreuk ligt om de hoek....?
Dat ga ik proberen te voorkomen, maar zal ook binnendoor er wellicht niet aan kunnen ontkomen.
Een optie is deze flat-jongens maar te vervangen door stroom draadjes.

Wordt vervolgd


Aujourd'hui, j'ai assisté au salon NAMAC à Houten.
Toujours occupé et amusant.

Je ne pouvais donc pas travailler efficacement sur la grue, mais je pouvais faire quelques croquis de différentes solutions entre-temps.
Laissez-moi d'abord voir s'ils fonctionnent avant de les démontrer ici.
D'après la description, les câbles plats devraient présenter pas mal de plis (au niveau des pieds et des poutres).

La rupture de fil approche à grands pas.... ?

J'essaierai d'éviter cela, mais je ne pourrai peut-être pas l'éviter à l'intérieur.
Une option consiste à remplacer ces câbles plats par des fils d'alimentation.

À suivreRonald Visser

MoVi

#14
De eerste verbinding met draadwerk staat te gebeuren.
Het is dan nog wel niet een echte verbinding, maar het principe en werkvolgorde wordt alvast uitgelegd.

De handleiding gaat ervan uit dat van alle balken en verbindingen de beide zijden worden dichtgeplakt voordat verder wordt samengesteld tot een raamwerk.
Voor het aanbrengen van de stroomdraden is dat niet handig.
Ik ga ervanuit dat de ledjes eerst worden aangebracht en verbonden met draden (+ en - ). LET OP De werkmethode hiervan wordt later besproken.

De bovenste draagbalk (foto`s hiervoor) eindigt dus met zeer lange draden, omdat deze naar de andere balk gelegd moeten worden.
De zijkanten van deze balk kunnen op elkaar geplakt worden behalve het schuine deel aan de buitenzijde in de hoek waar de draadjes van de hoofdbalk naar de dwarsverbinding(en) komen.
De voorbereiding bestaat uit het aanbrengen van een gat in de dwarsverbinding aan de binnenzijde.
Bepaal de plaats van het gat in de "pen" door eerst de verbinding te passen.
Tevens zijn minimaal twee sleufjes nodig aan de binnenzijde om de draden te kunnen doorvoeren.
Omdat de draden buiten de insteek/pen uitkomen is het nodig kleine openingetjes te maken in het schuine deel van de dwarsbalk.
Maak deze niet dieper dan een draaddoorsnede, anders komen ze in beeld.
 
1 Steek de beide draden door de rechthoekige sleuf van de betreffende balk.
2 Leg de twee delen van de dwarsverbinding op elkaar.
  Er komt nog wel een onderdeel om de "pen" heen. Dit afsluitplaatje (2/6) aanbrengen, NIETS lijmen.
3 Steek de draden door het gat, wriemel ze door de sleufjes, ca 5 cm.
  De delen van de dwarsverbinding uitelkaar bewegen en de draden zo goed mogelijk strak trekken.
4 Steek de draden door het andere gat leg ze in de gemaakte sleufjes en sluit de dwarsverbinding af en lijm.
  Ook het plaatje aanbrengen. De draden moeten wel beweegbaar blijven
5 Steek de "pen" in de rechthoekige opening en zorg ervoor dat de draden op de goede plaats komen (in de openingetjes).
  Trek de draden zo goed mogelijk strak door aan de uiteinden te trekken.
6 Steek de draaduiteinden door het andere rechthoekige gat en trek zo goed mogelijk strak.
7 Steek de andere pen in het gat en zorg ervoor dat de draden in de openingetjes geplaatst worden, trek strak.
8 Lijm de pennen aan de hoofdbalk door lijm aan te brengen aan de binnenzijde.
9 Lijm het schuine buitenste deel van de hoofdbalken op de plaats en sluit de dwarsverbinding af met het aangegeven plaatje.
Klaar.

Het is ook  mogelijk de beide draden eerst in de dwarsverbinding aan te brengen en deze te verlijmen.
Wel zorgen dat de draden voldoende uitsteken tpv van het gat (bv 5 cm).
Dan de dwarsverbinding aan te brengen in de beide hoofdbalken met de draden in de uitsparingen.
Later zullen de draden nog wel aan het draadwerk in de balken vast gesoldeerd moeten worden.

La première connexion avec le travail du fil est sur le point de se produire.
Il ne s'agit pas encore d'une véritable connexion, mais le principe et la séquence de fonctionnement sont déjà expliqués.

Le manuel suppose que les deux côtés de toutes les poutres et connexions sont fermés avec du ruban adhésif avant d'être ensuite assemblés dans un cadre.
Ce n'est pas pratique pour installer les fils d'alimentation.
Je suppose que les LED sont d'abord installées et connectées avec des fils (+ et -).
REMARQUE La méthode de travail utilisée sera discutée plus tard.
La poutre supérieure (photos ci-dessus) se termine par des fils très longs, car ceux-ci doivent être posés sur l'autre poutre.
Les côtés de cette poutre peuvent être collés ensemble à l'exception de la partie inclinée vers l'extérieur dans le coin où les fils viennent de la poutre principale vers la ou les connexions transversales.
La préparation consiste à faire un trou dans la connexion transversale du côté intérieur.
Déterminez l'emplacement du trou dans la « goupille » en installant d'abord la connexion.
Au moins deux fentes sont également nécessaires à l'intérieur pour permettre le passage des fils.
Étant donné que les fils s'étendent à l'extérieur de l'insert/de la broche, il est nécessaire de réaliser de petites ouvertures dans la partie inclinée de la traverse.
Ne les rendez pas plus profonds qu'une section de fil, sinon ils seront visibles.

1 Insérez les deux fils dans la fente rectangulaire de la poutre en question.
2 Placez les deux parties de la connexion croisée l'une sur l'autre. Il y aura une partie autour du « stylo ».
  Appliquez cette plaque de fermeture (2/6), NE collez RIEN.
3 Insérez les fils dans le trou, puis remuez-les dans les fentes sur environ 5 cm.
  Écartez les parties de la connexion croisée et serrez les fils le mieux possible.
4 Insérez les fils dans l'autre trou, placez-les dans les fentes réalisées et fermez la connexion croisée et collez.
  Appliquez également l'image. Les fils doivent rester mobiles.
5 Insérez le « stylo » dans l'ouverture rectangulaire et assurez-vous que les fils sont au bon endroit (dans les trous).
6 Serrez les fils du mieux que vous pouvez en tirant sur les extrémités.
7 Insérez les extrémités du fil dans l'autre trou rectangulaire et tirez aussi fort que possible.
8 Insérez l'autre broche dans le trou et assurez-vous que les fils sont placés dans les trous, tirez fermement.
9 Collez les broches sur la poutre principale en appliquant de la colle à l'intérieur.

Fini.

Il est également possible d'insérer d'abord les deux fils dans la connexion croisée et de les coller.
Assurez-vous que les fils dépassent suffisamment du trou (par exemple 5 cm).
Effectuez ensuite la connexion croisée dans les deux poutres principales avec les fils dans les évidements.
Plus tard, les fils devront être soudés au câblage des poutres.
Ronald Visser